Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne:

Dane kontaktowe Zamówienia publiczne Przetargi
Dokumenty:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Statut Finanse i mienie Wartość majątku Organizacja Informacja publiczna Osoby funkcyjne Udostępnianie informacji Rejestry, ewidencje i archiwa Sposoby przyjmowania spraw

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2021 roku na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie- Zdroju z podziałem na części.
Data publikacji: 11-01-2021 o godz. 08:37 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2021 roku na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie- Zdroju z podziałem na części.

Przewóz śniadań i obiadów
Data publikacji: 14-12-2020 o godz. 09:22 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:

„Przewóz śniadań i obiadów z kuchni Przedszkola im. Kubusia Puchatka przy ul. 1 Maja 16 do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Pogodnej 9 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2 i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 58 przy Szkole Podstawowej nr 3”.
Załączniki:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2021 r.
Data publikacji: 23-11-2020 o godz. 09:14 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2021 r. na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju z podziałem na części.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d47fb957-193b-43c1-a43c-d2bd0abbd706

Załączniki:

Budowa placu zabaw
Data publikacji: 25-05-2020 o godz. 11:41 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:

„Budowa placu zabaz za budynkiem Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz doposażenie placu zabaw przed budynkiem Przedszkola - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowa-Zdrój na 2020 rok"”.
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d47fb957-193b-43c1-a43c-d2bd0abbd706

Załączniki:

Przewóz śniadań i obiadów
Data publikacji: 09-12-2019 o godz. 11:21 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:

„Przewóz śniadań i obiadów z kuchni Przedszkola im. Kubusia Puchatka przy ul. 1 Maja 16 do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Pogodnej 9 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2 i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 58 przy Szkole Podstawowej nr 3”.


Załączniki:

Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Przedszkola
Data publikacji: 06-12-2019 o godz. 13:01 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:


Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka w 2020r.

Załączniki:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Data publikacji: 27-11-2019 o godz. 10:34 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:


Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju z podziałem na części.

Załączniki:

Budowa muru oporowego przy ul. Lubelskiej na wysokości Przedszkola im. Kubusia Puchatka
Data publikacji: 04-10-2019 o godz. 12:13 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:


Budowa muru oporowego przy ul. Lubelskiej na wysokości Przedszkola im. Kubusia Puchatka

Załączniki:

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
Data publikacji: 11-02-2019 o godz. 14:33 przez Administrator


Załączniki:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Data publikacji: 05-12-2018 o godz. 10:23 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka w 2019 r..Załączniki:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Data publikacji: 03-12-2018 o godz. 12:41 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przewóz śniadań i obiadów z kuchni Przedszkola im. Kubusia Puchatka przy ul. 1 Maja 16 do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Pogodnej 9 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2 i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 58 przy Szkole Podstawowej nr 3”.Załączniki:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Data publikacji: 28-11-2018 o godz. 10:14 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy- Zakup i dostawa artykułów żywnościowym w 2019 rokuZałączniki:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Data publikacji: 29-11-2017 o godz. 10:17 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:

1) Na Dostawę artykułów chemicznych.

Termin realizacji zamówienia: 02.01.2018r. - 31.12.2018r.
Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów czystościowych i dezynfekujących.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Data publikacji: 27-11-2017 o godz. 13:27 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:
"Przewóz śniadań i obiadów z kuchni Przedszkola im. Kubusia Puchatka przy ul. 1 Maja 16 do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Buczka 9 i w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2 i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 58 przy Szkole Podstawowej nr 3”ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Data publikacji: 12-12-2016 o godz. 12:37 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty:
Przewóz śniadań i obiadów z kuchni Przedszkola im. Kubusia Puchatka przy ul. 1 Maja 16 do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Buczka 9 i w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2 i oddziału przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 58 przy Szkole Podstawowej nr 3"Załączniki:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Data publikacji: 11-12-2015 o godz. 14:47 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespoł Przedszkolno-Żłobkowy im.Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju NIP:8831690454 Regon: 890182049 w imieniu którego działa mgr Ewa Liebner – dyrektor zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę żywności na potrzeby Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907).


Załączniki:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Data publikacji: 07-12-2015 o godz. 17:01 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju przy ul. 1 Maja 16 zaprasza do złożenia oferty: Przewóz śniadań i obiadów z kuchni Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego przy ul. 1 Maja 16 do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy ul. Buczka 9 i w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2 i oddziału przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 58 przy Szkole Podstawowej nr 3”


Przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie wg CPV : 55.32.10.00-1


Oferty należy składać w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym im. Kubusia Puchatka przy ul. 1 Maja 16, 57-350 Kudowa - Zdrój w gabinecie dyrektora Zespołu w terminie do dnia 18.12.2015 r. do godziny 12.00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zespół Przedszkolno - Żłobkowy w Kudowie Zdroju, ul. 1 Maja16, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: „Oferta na: (nazwa zadania)” Nie otwierać przed dniem 18.12.2015 r. do godz.12.00.* Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę, siedzibę, nr telefonu/fax, nr NIP, nr REGON Wykonawcy
2. Zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Brutto............... zł, (słownie: ....................................................... zł) w tym: ............... % stawka podatku VAT
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń oraz o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
4. Oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy i zobowiązaniu się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia Umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
5. Wykaz załączników do oferty stanowiących integralną jej cześć.
6. Imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Pani Kazimiera Walczak tel. 748661448 lub 748661447, email: zpz.kudowa@wp.pl

Załączniki: